Threat Intelligence and Analytics

سرویس اطلاعاتی امنیتی تهدیدات (Security Threat intelligence Service)

مفهوم هوش در حوزه تهدیدات سایبری تفاوت آنچنانی با سایر حوزه های آن ندارد. در امنیت سازمان ها روش ها و تکنیک های هوشمند جمع آوری اطلاعات با امکان جستجو و شناسایی موقعیت های بالقوه و حساس، سازمان ها را قادر می سازند تا قبل از وقوع هر گونه اتفاقی عکس العمل مناسبی داشته باشند. […]