سیستم های جلوگیری از نشت اطلاعات

سیستم های جلوگیری از نشت اطلاعات (DLP)

موضوع حافظت از اطلاعات و دارایی‌ها در سازمان‌ها و همچنین الزامات قانونی در مورد حفاظت از اطلاعات مشتریان و شرکای تجاری دو محور اصلی در بررسی نیازمندی‌های امنیتی سازمان‌ها به حساب می‌آید. اکثر سازمان‌ها برخلاف تصور بیشتر از جهت رعایت الزامات قانونی مربوط به حفاظت از اطلاعات مشتریان و شرکای تجاری خود تحت فشار قرار […]