سیسکو ISE

معرفی سیسکو ISE

طبق تجربه و بررسی تکنولوژی‌هایی استفاده شده در زیرساخت‌های امنیتی و شبکه‌ای سازمان‌ها این موضوع به وضوح روشن است که سیاست‌ها و تجهیزات امنیتی و شبکه‌ای، بودجه و منابع سازمان‌ها در مقایسه با نوآوری‌های که درحوزه تکنولوژی، مدل و محیط کسب و کارها رخ می‌دهد، رشد نسبتا پایینی دارند. از طرفی رشد بالای تهیدات امنیتی […]