فورتی گیت 1000F

امنیت مبتنی بر AI/ML و ارائه دید عمیق از شبکه (Deep Visibility) سری 1000F سازمان‌ها قادر می‌سازد تا شبکه‌ای بر…

رایگان!

فورتی گیت 40F

ترکیب فایروال نسل جدید با تکنولوژی SD-WAN سری فورتی گیت 40F به عنوان یک فایروال نسل جدید، گزینه مناسبی برای…

رایگان!

فورتی گیت 600F

امنیت مبتنی بر AI/ML و ارائه دید عمیق از شبکه (Deep Visibility) سری 6۰۰F فورتی گیت به عنوان فایروال نسل…

رایگان!

فورتی گیت 400F

امنیت مبتنی بر AI/ML و ارائه دید عمیق از شبکه (Deep Visibility) سری 4۰۰F فورتی گیت به عنوان فایروال نسل…

رایگان!

فورتی گیت 100F

امنیت مبتنی بر AI/ML و ارائه دید عمیق از شبکه (Deep Visibility) سری ۱۰۰F فورتی گیت به عنوان فایروال نسل…

رایگان!

فورتی گیت 200F

امنیت مبتنی بر AI/ML و ارائه دید عمیق از شبکه (Deep Visibility) سری 200F فورتی گیت به عنوان فایروال نسل…

رایگان!