معرفی راهکارها و سرویس‌های امنیتی

معرفی راهکارها و سرویس‌های امنیتی

معرفی اسپلانک (Splunk)

معرفی راهکارها و سرویس‌های امنیتی

معرفی ماژول سیسکو AMP

معرفی راهکارها و سرویس‌های امنیتی

معرفی ماژول ETA سیسکو Stealthwatch

معرفی راهکارها و سرویس‌های امنیتی

معرفی سیسکو Firepower Threat Defence یا FTD

معرفی راهکارها و سرویس‌های امنیتی

معرفی سیسکو Umbrella

سیسکو ISE
معرفی راهکارها و سرویس‌های امنیتی

منابع ارائه دهنده اطلاعات هویتی و متنی برای ISE

معرفی راهکارها و سرویس‌های امنیتی

Secure Endpoint، راهکار جامع امنیت نقاط پایانی

معرفی راهکارها و سرویس‌های امنیتی

معرفی Cisco Cognitive Threat Analytics

معرفی راهکارها و سرویس‌های امنیتی

Snort

  • 1
  • 2