آموزش‌‌ راهکارهای امنیت شبکه

آموزش‌‌ راهکارهای امنیت شبکه

ارزیابی وضیعت نقاط پایانی به کمک کلاینت Anyconnect در سیسکو ISE

آموزش‌‌ راهکارهای امنیت شبکه

احراز هویت کاربران و سیستم‌های شبکه با استفاده از EAP-TLS در سیسکو ISE

آموزش‌‌ راهکارهای امنیت شبکه

احراز هویت کاربران و سیستم‌های شبکه با استفاده از EAP-FAST در سیسکو ISE

آموزش‌‌ راهکارهای امنیت شبکه

احراز هویت کاربران و سیستم‌های شبکه با استفاده از PEAP در سیسکو ISE

آموزش‌‌ راهکارهای امنیت شبکه

قابلیت Device Profiling سیسکو ISE

آموزش‌‌ راهکارهای امنیت شبکه

نحوه راه اندازی کنترلرهای سیسکو SD-WAN

آموزش‌‌ راهکارهای امنیت شبکه

نحوه جلوگیری از حملات با استفاده از سیسکو FTD

آموزش‌‌ راهکارهای امنیت شبکه

نحوه نوشتن Rule در Snort

AnyConnect nad ISE
آموزش‌‌ راهکارهای امنیت شبکه

نحوه استفاده از سیسکو ISE برای ارزیابی امنیتی ارتباطات VPN سازمان