ایرانشل

سیسکو staelthwatch
آموزش‌‌ راهکارهای امنیت شبکه

نحوه نصب سیسکو Stealthwatch در ESXi

snor3
آموزش‌‌ راهکارهای امنیت شبکه

نحوه نصب Snort3 بر روی Ubuntu20.04

معرفی راهکارها و سرویس‌های امنیتی

Secure Endpoint، راهکار جامع امنیت نقاط پایانی

معرفی راهکارها و سرویس‌های امنیتی

معرفی Cisco Cognitive Threat Analytics

آموزش‌‌ راهکارهای امنیت شبکه

نحوه نصب و راه اندازی Fail2ban بر روری Ubuntu 20.04

آموزش‌‌ راهکارهای امنیت شبکه

نصب و راه اندازی Snort در مد inline

معرفی راهکارها و سرویس‌های امنیتی

Snort

آموزش‌‌ راهکارهای امنیت شبکه

کنترل انتقال فایل و جلوگیری از انتشار بد افزار با استفاده از File Policy در FTD

معرفی راهکارها و سرویس‌های امنیتی

بررسی ماژول IDS سیسکو FTD